De Geldropse Dorpsquiz is op zaterdag 21 november 2020
Feestavond met prijsuitreiking zaterdag 28 november 2020
Organisatie van de Geldropse Dorpsquiz
zoekt nieuw lid voor het DQ-team

Er kan gesolliciteerd worden!
Lees hieronder hoe dat moetVeel Dorpsquizzers zijn het waarschijnlijk met de organisatoren van de Geldropse Dorpsquiz (het DQ-team) eens dat de functie van medeorganisator van de Geldropse Dorpsquiz als maar blijft veranderen. Daarom valt het eigenlijk al jaren op dat het gevraagde profiel in vacatures voor dorpsquizorganisatoren hetzelfde blijft.

Een rondje internet leverde het DQ-team veel voor de hand liggende profieleisen op. Wie kent ze niet? De spin-in-´t-web, het visitekaartje, stressbestendig en flexibel, zelfstandig, betrouwbaar en zorgvuldig, een teamplayer, ruime ervaring met MS Office, accuraat, proactief, representatief, klantgericht en over een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal beschikken.
Reageren quizorganisatoren van de 21ste eeuw nog wel op vacatures met alleen klassieke eisen? Doen zij zichzelf daar niet te kort mee?

Is er dan niets nieuws onder de zon?

Jawel, maar zeer beperkt want iedereen moet weten dat bij de Geldropse Dorpsquiz niets is wat het lijkt. Het DQ-team heeft daarom een aantal profieleisen opgesteld die onderscheidend zijn, zowel in positieve als in negatieve zin. Om een paar voorbeelden te noemen: een frisse wind om het DQ-team te versterken, prettig assertief, bevoegd zijn tot het nemen van initiatieven teneinde maximale support te leveren aan Dorpsquizzers die in paniek zijn, helemaal jezelf kunnen zijn bij deze quiz, een organisatorisch talent zijn en je hebt het eigenaarschap door je bloed stromen.

De Quizorganisator van de 21ste eeuw blijft zich ontwikkelen en gaat actief op zoek naar waar zij haar professionele bijdrage kan geven. Zij is een sparringpartner voor het DQ-team dat je actief betrekt bij je werkzaamheden. Een organisator van de Geldropse Dorpsquiz weet hoe er verbonden moet worden, hoe samenwerking toegevoegde waarde kan creëren. Een organisator van de Geldropse Dorpsquiz is gewend tijd- en plaats onafhankelijk te werken en vanzelfsprekend heeft zij ruime ervaring met van alles dat deuren opent door een gezonde dosis humor en tact.

Dit alles leidt tot de volgende basiscondities voor het nieuwe lid van het DQ-team

Basiscondities zijn algemene condities die nodig zijn om de functie van Dorpsquizorganisator naar behoren te vervullen. Het zijn kenmerken waarover iedere Dorpsquizorganisator moet beschikken. De basiscondities zijn onlosmakelijk met de functie van Dorpsquizorganisator verbonden. Deze zijn:
• De Dorpsquizorganisator geeft het goede voorbeeld. Zij handelt transparant, eenduidig, volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden. Zij draagt deze normen en waarden uit en spreekt anderen er op aan.
• De Dorpsquizorganisator staat boven de partijen en heeft zoveel gezag dat anderen haar deze positie ook toekennen.
• De Dorpsquizorganisator zal een natuurlijk overwicht moeten hebben en een opstelling die voldoende distantie bewaart tot belanghebbende quizzers.
• De Dorpsquizorganisator is zich steeds bewust van de situatie waar zij in verkeert en handelt daarnaar. Zij identificeert zich met personen en instanties met wie zij contact heeft. Ondanks haar verschillende rollen is de Dorpsquizorganisator steeds herkenbaar.
• De Dorpsquizorganisator is het verbindende element tussen mensen en belangen en kan, als dat nodig is, bijdragen aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke visie. Het is een bruggenbouwer en die goed in staat is om samenwerkingsverbanden te smeden en te onderhouden.
• Bij ingrijpende gebeurtenissen en crisissituaties weet de Dorpsquizorganisator wat er van haar verwacht wordt. Zij blijft effectief handelen onder druk en straalt rust en vertrouwen uit.

De bestuursstijl van de nieuwe Geldropse Dorpsquiz organisator
De bestuursstijl geeft aan wat de dominante stijl van besturen is. Er kan uiteraard op gevarieerd worden en is de stijl mede afhankelijk van de concrete situatie, maar de kernkwaliteit van een Dorpsquizorganisator kan hiermee wel geduid worden. De Dorpsquizorganisator is een ervaren bestuurder die met gezag, afgewogen en herkenbaar optreedt. Zij is pragmatisch ingesteld, gaat vernieuwingen niet uit de weg maar kijkt naar het haalbare en wat gerealiseerd kan worden. Zij weet wat er speelt en is mensgericht. De Dorpsquizorganisator is in staat om oeverloos geouwehoer tot de essentie te reduceren en om te zetten in concrete, gerichte acties. Zij doet dit met enthousiasme en kan ook zelfkritisch zijn. Kortom, een van nature gezaghebbend en enthousiast bestuurder met oog voor het haalbare en de menselijke maat.

Verwachtingen van het DQ-team

Om de Dorpsquizorganisatorsfunctie in Geldrop optimaal te kunnen vervullen, worden in het licht van de van haar te verwachten rollen en bijdragen en in aanvulling op het voorgaande, de volgende vaardigheden verwacht. Signaleert kansen en handelt daarnaar. Begint liever uit zichzelf dan passief afwachten. Onderneemt acties om resultaten bereiken. Beschikt over het vermogen zich in te leven in de situatie en in mensen. Luistert en erkent gevoelens van dorst en horeca behoeften van anderen. Is zich bewust van de impact van het eigen handelen. Blijft enthousiasme en kracht uitstralen, ondanks veel en hard werken. Weet dit op anderen over te brengen en hen te enthousiasmeren. Houdt koers ondanks tegenslag. Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en weet deze kennis effectief in te zetten. Kent belangen binnen en buiten de Geldropse Dorpsquiz en weet deze te benutten. Onderkent de invloed en gevolgen van (eigen) beslissingen of activiteiten van de deelnemende teams. Heeft oog voor draagvlak en mogelijkheden zonder dat de voortgang van ideeën, koekjes, koffie en thee stagneert. Kan ideeën en feiten in begrijpelijke taal voor anderen duidelijk maken, sluit aan bij de belevingswereld van de Doprsquizzers. Is zich bewust van de effecten van verschillende consumptievormen.

Onze Slot overwegingen
Voorts worden bij het profiel van de nieuwe dorpsquizorganisator de volgende overwegingen door het DQ-team meegenomen:
Ervaring als bestuurder van complexe organisaties waarbij het schakelen tussen verschillende rollen noodzakelijk is;
Affiniteit en ervaring met Dorpsquiz processen;
Affiniteit of ervaring met Quiz volgorde en vraag gestuurde vraagstukken;
Wij staan positief tegenover nevenfuncties mits deze zijn afgestemd met de Dorpsquiz organisatie en leiden tot extra koekjes bij de koffie/thee;
De kwaliteiten van de Dorpsquizorganisator worden als meest belangrijk gezien. Politieke kleur, geslacht en alle andere mogelijk als discriminerend aan te merken kenmerken zoals afkomst, geloven in Sinterklaas, sociale klasse, huidskleur, geaardheid, etc. zijn niet belangrijk en spelen bij de keuze geen enkele rol.
De Dorpsquizorganisator vestigt zich zo snel als mogelijk (voor het eerste gesprek) binnen Geldrop niet alleen omdat wij kiezen voor onze Dorpsquizorganisator maar ook omdat de Dorpsquizorganisator voor de Geldropse Dorpsquiz kiest.

Tot slot van de selectieprocedure is het mogelijk dat er een horeca assessment wordt verricht. De gebruikelijke Quizregels worden daarbij in acht genomen zodat de leden van het bestaande DQ-team vrijgehouden worden.

Solliciteren

De organisatie van de Geldropse Dorpsquiz roept iedereen op die zich wel, deels of niet herkend in het hierboven beschreven profiel om te solliciteren op de functie van Organisator van de Geldropse Dorpsquiz. Bij de sollicitatie dient de sollicitant aan te geven op welke punten van de profielschets zij wel, deels en niet voldoet. Daarnaast dient de sollicitatie een beknopte motivatie van maximaal 75 woorden te bevatten waarom er gesolliciteerd wordt.

Solliciteren kan op verschillende manieren. Er kan gekozen worden om een brief te sturen (lekker analoog), maar ook een E-mail (lekker digitaal) aan info@dorpsquizgeldrop.nl kan. Ook andere manieren van solliciteren zoals collages, videoclips, kleiwerkjes, een Pecha Kucha, plattegronden, mindmaps, etc. worden gewaardeerd zolang de sollicitatie maar voldoet aan de eerder aangegeven inhoud. De sollicitatie dient uiterlijk 16 maart 2020 bij de Geldropse Dorpsquiz binnen te zijn.

Gezien de profielschets worden met name Geldroppenaren nadrukkelijk verzocht te solliciteren.


Geldropse Dorpsquiz is een activiteit van Stichting Geldropse Dorpsquiz. KVKnummer 71808582. info@dorpsquizgeldrop.nl